"Gedachten over de verjaardag van de stichting", boodschap van Cătălina Negru, een van de oprichters van ROMPRO

Vandaag is een dubbel feest: het is 7 jaar geleden dat we begonnen met de eerste "Roemenen voor Roemenen"-activiteiten en 6 jaar geleden dat de Stichting ROMPRO wettelijk werd opgericht.

Voor mij persoonlijk naaldenșt 7 jaar zijn erg belangrijkți, de periode waarin ik ervoor koos om actief betrokken te raken bij het creëren van een gemeenschapți puternice a românilor din Olanda. In deze periode ontmoette ik duizenden Roemenen șen ik had meer dan honderd collega's in mijn team. Naarțik ben fost sprijiniți și aanmoedigenți de mulți alții. Op deze jubileumdag mulțIk bedank iedereen voor elke seconde die ze geven șEn voor elke inspanning die we hebben geleverd om bij te dragen aan wat we samen hebben bereikt.

Acești 7 jaar kan eenșof samenvattenți in 7 hoofdpunten: 
  1. Samen zijn we beter.
  2. We wetenșheeft șinteractiefțion.
  3. We kweken vertrouwen.
  4. We creëren spațiu voor betrokkenheid.
  5. We respecteren onszelf. We respecteren onze keuzes, onze overtuigingențe și grenzen.
  6. We organiserenți.
  7. Șwe weten waar we naartoe gaan.
1. Samen zijn we beter

Vanaf het begin draaide alles om samenwerking. We zijn uitgegaan van de woorden van Johan Cruyff  "alleen kun je niks, je moet het samen doen" kortom "alleen kun je nietțen alles bereiken, samen is de oplossingția". Elk moment zochten we samen de weg, identificeerden ons șen de gemeenschappelijke waarden uitgelegd, dachten we aan projecten șen we namen samen beslissingen. We hebben altijd niet alleen teams gevormd, maar ook banden și parteneriate cu alte organizații, I omhoogținut șen hielp ons, we luisterden naar elkaarți. ROMPRO-team, eenșzoals het er nu uitziet, is meer dan ik me ooit had kunnen voorstellen. Echt een geweldig team.

Speciale momenten: toen eindelijkșhet, ik heb reușom samen te komen voor een groepsfoto op het Roemeense Vibes festival in 2019.

 

2. We wetenșheeft șinteractiefțwe zijn

7 jaar geleden was het heel moeilijk omșje iemand kent met meer dan 30 jaar ervaring.ștințis van Roemeense afkomst in Nederland. We praten nu regelmatig over honderden. We creëren voortdurend mogelijkheden omșwederzijds vertrouwen, presenteerden we dețgemeenschap, publiceerden we projecten, vergemakkelijkten we spații de presentatie. Nu beginnențiatief of project ook goed ging, și noi putem dire cu siguranțdat we elke kans in elk stadium hebben benutțile om deze links te maken, in wezențiale gemeenschap te bereiken, maar we zijn getuige geweest van een groeiendeșteri constant een relațiilor, hebben we gezien hoe vriendschappen zijn ontstaan, sommige misschien tijdens het levență. Met elke activiteit hebben we een grote stap voorwaarts gezet, van de eerste Net-Pro (Nederlandse Professionals van Roemeense afkomst) bijeenkomst met mijn Roemeense collega's van ING op 1 maart 2015, tot het opzetten van de Fundației Romani pentru Romani op 16 februari 2016, elke stap ging over het kennen vanșwederzijdse grond șinteractiefțiune.

Speciale momenten: toen we secțiunea românească in de Centrale Bibliotheek Amsterdam, realiseerde ik me dat iedereen elkaar kent.șdie je al met (bijna) iedereen hebt!
3. Vertrouwen kweken

Ik ga weer terug naar 2015. De mensen met wie ik begon te werken durfden zeldenșVertel ze in het openbaar je volledige naam of persoonlijke gegevens zoals je huisadres of waar je werkt. 

Wantrouwen was aanwezig in in verschillende vormen. In 7 jaar is er veel veranderd, maar we hebben nog steeds te maken met de vermeendeții greșite in verband met vrijwilligerswerk of andere FundațDat wil zeggen. Ik kan je verzekeren dat we een verantwoordelijk team hebbenădie șweten dat de trust obținută hard moet worden gehoudenă șIk kweekă verder, că gebruikșalle financiële middelen uitsluitend te gebruiken voor de voorgestelde doeleinden, că de wetten respecteert, dat het er alles aan doet omține of communicerențtransparante ie șen, last but not least, dat het de vertrouwelijkheid van dețialiteit van persoonsgegevens.

Geen van de bestuursleden wordt betaald voor hun werk, honderden vrijwilligers hebben gewerkt și travaillent sans pay au bénéfice public pour Fundațdat wil zeggen. Onze financiële rapporten zijn openbaar șen kan op elk moment worden geraadpleegd.

Vertrouwen is heel belangrijk și is een zeer waardevolle aanwinst voor het opbouwen van een gemeenschapen.

Speciale momenten: toen ik mensen ontmoette die zeiden "Ik ben al 20 jaar in Nederland șen ik had noch de behoefte noch het verlangențeen om te wetenșu naarți Roemenen, maar vanaf vandaag wil ik erbij betrokken zijn, zegtțIk hoe".
4. Creëer spațiu voor betrokkenheid

Elk jaar komen er tientallen nieuwe collega's bij, te beginnen metțiatieven in overvloed in creativiteit și empathie și bijdragențiile chacunruia atrag mai mulți mensen, die op hun beurt met initiatieven komențnieuwe initiatieven și team creșjij. Fundația was și, daar ben ik van overtuigd, zal een generator van spa blijvențiu voor betrokkenheid, een bron van inspiratiețDat wil zeggen, een stimulans om meer te doen șen beter. Omhoogținem altijd  inițiatieven in de gemeenschap și împărtășik ben uit ervaringțde onze. Door alles wat we doen, worden we promotors van het idee van betrokkenheid. 

Empathie is en blijft een andere gemene deler. Samen zijn we erin geslaagdșom bij de slachtoffers van de brand in de Colectiv Club te zijn, een heel belangrijk moment in onze geschiedenis. We blijven helpen in sociale gevallen via ons team van vrijwilligers, met de steun van de gemeenschap.ții.

Speciale momenten: wanneer andere bogenții sau organisatieții roept ons șen ons vragen hen te helpen groeien of zichzelf te promoten. Of wanneer degenen die hebben geholpențen ons op de een of andere manier een boodschap van mul sturențumire.
5. We respecteren. We respecteren onze keuzes, overtuigingențe și grenzen.

In dezeșjij șapte jaren I țmaar met veel respect. We werden vergezeld door degenen die șom te respecteren, niet om te oordelen șen niet te veroordelen, zij die vroegen alvorens een mening te geven, zij die anderen aanbodenți spațiu te zijn wie ik ben șhebben hun keuzes gerespecteerd, gelovendțe și grenzen.

Ik heb altijd gevochten voor erkenningșvoor mensen met verschillende keuzes, voor diversiteit, voor een combinatiețd.w.z. ideaal tussen de moedercultuur și cultuur țadoptieland.

Speciale momenten: toen ik werd geselecteerdți voor deelname aan "Pride Amsterdam" met de bootțROMPRO. 
6. Wij zijn și rămânem organizați

We werken op een georganiseerde manier, we denken samen na voordat we iets doen, we stellen onze grenzen vast, we bepalen onze regels șen bespreek onze waarden. OrganiseerțNeem ROMPRO vandaag nog met een nieuwe raad van bestuur șen met een uitvoerend team van projectcoördinatoren și activități van bovenținere, is de prestatie van al diegenen die hebben bijgedragen șen geloofde in de gemeenschap și in de belangrijke rol die organisatiesțons bedrijf kan hebben in zijn ontwikkeling. Mulțumim aan iedereen voor jullie hulp, persoonlijk bedanktțaan alle collega's die in verschillende fasen hebben geholpen. Mijn rol als katalysator is de laatste tijd geleidelijk aan kleiner geworden, waardoor transția naar een organisatiemodelționeel haalbaar.

Speciale momenten: zeețIk heb 's avonds videovergaderingen met mijn collega's wanneer de discussie verhit raakt.țis een teken dat we op de goede weg zijn!
7.     Știm îWaar we naartoe gaan

ROMPRO heeft een nieuwe strategieeen sterk team achter deze strategie, absoluut fantastische mensen, vol toewijding și de energie. ROMPRO heeft projecten die goed lopen, andere die zorg nodig hebben și aandachtigție suplimentare pentru a creșword je groot, șen vooral een gemeenschap heeft die het ondersteuntține. 

Voor mij is de tijd gekomen om verder te gaan met nieuwe persoonlijke projecten. Ik blijf bij ROMPRO și de comunitate,  maar in de komende periode zal mijn rol geleidelijk afnemen șik zal me voornamelijk bezighouden met consultanțe en  topținere.

Persoonlijk heb ik één uitstekende belofte: een aanwezigheidțfantastisch evenement tijdens Pride Amsterdam, dat ik samen met het team hoop te realiseren șen onze gemeenschap. Ik zal mijn collega's bijstaan wanneerâwanneer nodig. 

Speciale momenten: alle komende momenten, ik weet zeker dat we elkaar weer zullen ontmoeten șen we zullen elkaar bijstaanții șen alles wat we samen hebben opgebouwd zal bloeien. 
șen zoals gewoonlijk eindig ik met de vraag: Komțen bij ons komen?

We hebben altijd betrouwbare, toegewijde mensen nodig die in teamverband willen werken!

Hartelijk gefeliciteerd, ROMPRO - Români Pentru Români Nederland!

Mulțumesc iedereen,

Cătălina Negru

1TP5Samenzijnwevereenigd

Wat is jouw reactie?
0Gaaf0Upset0Liefde0Lol

Reactie toevoegen

naar boven
nl_NL