Het artikel geeft informatie om je te helpen bij het voltooien van aangifte inkomstenbelasting of aangifte inkomstenbelasting  in Nederland.

Wie moet er aangifte doen van inkomstenbelasting?

 • Iedereen die een aangiftebrief ontvangt van de Nederlandse Belastingdienst (Belastingdienst) moeten een aangifte inkomstenbelasting doen.
 • Als je geen aangiftebrief van de Belastingdienst hebt ontvangen, moet je misschien toch aangifte inkomstenbelasting doen.

Daarom is het goed om te controleren of je aangifte moet doen. Misschien kun je zelfs belasting terugkrijgen. Bijvoorbeeld als je aftrekbare kosten hebt zoals ziektekosten, kosten van verschillende cursussen.

Hier vind je welke soorten kosten je kunt aftrekken: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/aftrek-en-kortingen

Je kunt controleren of je wel of geen aangifte inkomstenbelasting hoeft te doen door een testverklaring in Mijn Belastingdienst. Je hebt echter wel een DigiD nodig om in te loggen op hun platform. Als je geen DigiD hebt (een digitaal account waarmee je je veilig kunt identificeren bij overheidsinstellingen en de benodigde informatie kunt ontvangen -), dan kun je inloggen op hun platform. https://www.digid.nl/en/help), dan moet je die online aanvragen. Zolang je de gegevens niet indient (die je aan het eind kiest), wordt de aangifte ook niet geregistreerd. Daarnaast is het online platform van de Belastingdienst alleen beschikbaar in het Nederlands, dus als je problemen hebt om het te begrijpen kun je de Google Translate functie in je Chrome browser gebruiken, of we raden je aan om een goede Nederlandstalige om hulp te vragen.

Zodra je de aangifte hebt ingevuld, zie je direct het resultaat:

 • Als je na het invullen van het formulier een geschatte terugbetaling van € 16 of meer te zien krijgt, dien dan een verklaring in.
 • Krijg je minder dan €16 terug? Dan hoef je geen aangifte te doen. Want we betalen geen bedragen onder de €16.
 • Als na het invullen van het formulier blijkt dat je €48 of meer moet betalen, dan ben je verplicht om aangifte te doen.
 • Is het te betalen bedrag minder dan € 48? Dan hoef je geen aangifte te doen.

Wat is de deadline voor het indienen van de belastingaangifte?

Je moet je aangifte inkomstenbelasting 2020 invullen tussen 1 maart en 1 mei 2021. Als je uitstel hebt aangevraagd of gekregen, dan heb je meer tijd om je aangifte in te dienen, maar de deadline wordt door de Belastingdienst gecommuniceerd.

Hoe kun je je aangifte inkomstenbelasting invullen?

In Nederland betaal je inkomstenbelasting over je belastbare inkomen.

De belastingdienst gebruikt je aangifte inkomstenbelasting om je belastingaanslag te bepalen: moet je belasting betalen of krijg je geld terug?

Er zijn drie verschillende soorten belastbaar inkomen (de vakjes die je op je belastingaangifte vindt) en elk heeft zijn eigen belastingtarieven. Om je belastbaar inkomen te berekenen, moet je je inkomen in deze drie vakken samenvoegen:

 • Kader 1: Inkomen uit arbeid en vermogen
 • Kader 2: Financiële belangen in een bedrijf (bijv. aandelen)
 • Kader 3: Sparen en investeren

Schrijf de 3 vakjes en hun waarden op een stuk papier, want we zullen ze hieronder in verschillende mogelijke scenario's opnoemen. Op de website van de Belastingdienst vind je ook de 4-stappengids die je kunt volgen om je aangifte inkomstenbelasting in te vullen:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/belastingaangifte/content/online-aangifte-doen-in-4-stappen

Het is heel belangrijk dat je, voordat je begint met het invullen van je belastingaangifte, alle informatie verzamelt die je nodig hebt. Dit hangt af van je persoonlijke situatie. Hieronder staan enkele voorbeelden van informatie die veel belastingbetalers nodig hebben voor hun belastingaangifte voor 2020.

 1. Saldo bankrekeningen

Je hebt een financieel overzicht nodig met de saldi van je bankrekeningen. Je hebt deze saldi nodig van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 (voor vak 3).

 1. Situatie woninghypotheek

Dit is een overzicht van je uitstaande hypotheekschuld en de rente en andere kosten die je voor je huis hebt betaald. Je hebt deze informatie nodig voor vragen over je huis in vak 1.

 1. De waarde van je huis op de taxatie van onroerend goed (WOZ-waarde)

WOZ-waarde is de geschatte marktwaarde van je huis op 1 januari van het voorgaande jaar. Deze waarde staat in de gemeentelijke belastingaangifte van je gemeente. Voor de belastingaangifte van 2020 heb je de waarde van je huis op peildatum 1 januari 2019 nodig.

 1. Jaarlijkse inkomensverklaring van werkgever of pensioenuitvoerder

Je hebt je jaarsalaris of pensioenoverzicht voor 2020 nodig. De gegevens die je nodig hebt, zijn onder andere het bedrag aan inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen dat is ingehouden op je salaris over 2020.

 1. Een lijst van donaties aan goede doelen

Als je in 2020 donaties hebt gedaan (waarvoor je een kwitantie hebt) aan een of meer officieel geregistreerde goede doelen, raden we je aan een lijst te maken van deze donaties. Als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, zijn giften fiscaal aftrekbaar. Vul ze als eerste in in box 1. Als je nog steeds aftrekbare giften hebt nadat de inkomsten in box 1 tot nul zijn gereduceerd, kun je ze in box 3 en daarna in box 2 opvoeren. Je moet onderscheid maken tussen "eenmalige" giften en "periodieke giften". Bij de laatste is de verplichting om giften te doen vastgelegd in een contract of notariële schenkingsakte.

Als je een gift doet aan een of meer algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) die door de Belastingdienst zijn aangemerkt als culturele organisatie, kun je de waarde van de gift op je belastingaangifte verhogen met een bepaald percentage. Fiscaal mag je de waarde van periodieke giften en andere schenkingen die je privé hebt gedaan aan organisaties van openbaar cultureel belang in 2020 verhogen met 25%, tot een maximum van € 1.250. Je bereikt dit maximum als je in een kalenderjaar minstens €5.000 geeft aan organisaties van openbaar cultureel belang.

 1. Een lijst van al je medische kosten

Als je in 2020 medische kosten hebt gemaakt als gevolg van ziekte of een handicap, kun je deze onder bepaalde voorwaarden aftrekken van je belastbaar inkomen. Eerst in box 1 en als je nog aftrekbare medische kosten hebt, kun je deze aangeven in box 3 en box 2. Er is een inkomensafhankelijke aftrekdrempel voor medische kosten.

Waar moet je op letten bij het invullen van je belastingaangifte? We zetten de belangrijkste dingen die je moet weten hieronder op een rij:

 1. Inkomsten- en dividendbelasting

Als je in 2020 dividenden hebt ontvangen van Nederlandse bedrijven, moet hierover 15% van het brutobedrag aan dividendbelasting worden betaald. Geef ontvangen dividenden aan onder 'te verrekenen bedragen' 'ingehouden dividendbelasting'. Je kunt het totale bedrag aan dividendbelasting verrekenen met de verschuldigde inkomstenbelasting. Als u geen inkomstenbelasting hoeft te betalen, krijgt u van de Belastingdienst de betaalde dividendbelasting terug.

 1. Woningkrediet
 • Aftrekbare onroerendgoedkosten en rente

Alle kosten die direct verband houden met het afsluiten, verlengen of aflossen van een lening voor je woning zijn aftrekbaar van je belastbaar inkomen (uit box 1) voor het jaar waarin deze kosten zijn gemaakt. Deze kosten omvatten advies- en bemiddelingskosten voor je hypotheekadviseur, notariskosten en kadasterkosten in verband met de hypotheekakte, taxatiekosten voor het verkrijgen van de hypotheek en kosten voor het toepassen van de nationale hypotheekgarantie.

 • Aftrek van herfinancierings- of vervroegde aflossingskosten

Als je belastingen hebt betaald omdat je de hypotheek op je huis begin 2020 hebt geherfinancierd of afgelost, kun je deze belastingen in box 1 aftrekken van je belastbaar inkomen.

 • Verplichting om informatie over woningkredieten vrij te geven

Als je geld hebt geleend van je bedrijf, een familielid of iemand anders om je huis te kopen, houd er dan rekening mee dat je mogelijk gegevens over deze lening op je belastingaangifte moet vermelden. De aftrek van rente en andere kosten met betrekking tot dergelijke leningen is onder andere afhankelijk van uw verplichting om gedurende de hele looptijd van de lening aflossingen op de lening te doen. De belastingdienst moet namelijk kunnen controleren of u voldoende op de lening hebt afgelost.

 1. Echtscheiding
 • Ex-partner onderhoud

Als je alimentatie aan je ex-partner betaalt, is het bedrag dat je betaalt over het algemeen aftrekbaar van de belasting. De ex-partner moet hetzelfde bedrag als belastbaar inkomen opgeven op zijn of haar aangifte inkomstenbelasting. Kinderalimentatie is niet fiscaal aftrekbaar. De verplichting om kinderalimentatie te betalen wordt ook niet beschouwd als een vorm van schuld in box 3.

 • Hypotheekrenteaftrek bij echtscheiding

Als je uit je huis bent verhuisd vanwege een geplande of definitieve scheiding, terwijl je ex-partner er blijft wonen, kun je de hypotheekrenteaftrek voor jouw deel van het huis blijven gebruiken tot 24 maanden nadat je bent verhuisd.

 1. Vak 3
 • Activa in vak 3

Box 3 van de belastingaangifte is waar inkomsten uit sparen en beleggen worden belast. Vermogen dat in deze box wordt aangegeven omvat spaargeld, effecten, een tweede huis en eventuele huurwoningen. Ten minste de eerste € 30.846 aan vermogen dat wordt aangegeven in box 3 is belastingvrij in 2020 (partners voor belastingdoeleinden: € 61.692 samen) als een 'belastingvrije som'. Daarnaast zijn er nog andere specifieke vrijstellingen in box 3 waarvoor je in aanmerking kunt komen.

Niet al je bezittingen hoef je aan te geven in box 3. Bezittingen voor persoonlijk gebruik of gebruik binnen uw gezin, zoals uw auto, de inhoud van uw huis en spaargeld onder de levensloopregeling hoeven niet te worden opgenomen in uw bezittingen in box 3.

 • Loterijwinst

Alle loterijwinsten die je hebt ontvangen voor middernacht aan het begin van 1 januari 2020 of elk recht op loterijwinsten op die datum uit een eerdere trekking worden beschouwd als onderdeel van je Box 3 vermogen per die peildatum. Wanneer de winst precies op je bankrekening is gestort, is niet relevant. Als je bijvoorbeeld eind 2019 een loterijprijs hebt gewonnen, moet je deze aangeven op je aangifte inkomstenbelasting over 2020. Eventuele loterijwinsten in 2020 moeten worden aangegeven op je aangifte inkomstenbelasting over 2021.

 1. Onderwijsuitgaven

Als je in 2020 cursussen hebt gevolgd of bent ingeschreven voor een onderwijsprogramma dat verband houdt met je huidige of toekomstige beroep en kosten hebt gemaakt, zijn bepaalde bedragen die je in 2020 hebt betaald aftrekbaar als scholingsuitgaven. Vul deze eerst in in box 1 en, als je nog aftrekbare scholingsuitgaven hebt, kun je deze declareren in box 3 en box 2.

Aftrekbare onderwijskosten omvatten collegegeld, cursusgeld, schoolgeld en examengeld. Reiskosten en de kosten van een laptop, tablet of printer, enz. vallen hier echter niet onder.

 1. Eigen bedrijf
 • Werkruimte voor uw bedrijf.

Als je een aparte werkruimte in je huis gebruikt voor zakelijke activiteiten, zoals het runnen van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kun je in aanmerking komen voor een aftrek voor je bedrijf. Dit is onderworpen aan strikte regels. HM Revenue and Customs heeft een tool ontwikkeld om een beperkt aantal mogelijke situaties te beoordelen.

 • Te ontvangen en te betalen bedragen aan je bedrijf.

Als je geld hebt geleend van je bedrijf, ben je het bedrijf geld schuldig en daarom betaal je het bedrijf (bedrijf) rente.

Dit is een schuld die je moet aangeven in vak 1 of vak 3.

Als je de lening gebruikt om je huis te kopen, te renoveren of te onderhouden, moet deze lening in principe worden opgegeven in Box 1, omdat deze dan wordt beschouwd als een eigenwoningschuld.

Als je het geleende bedrag hebt gebruikt om een activum te kopen dat je vervolgens ter beschikking hebt gesteld aan je bedrijf, dan wordt deze lening ook gerapporteerd in box 1.

In alle andere gevallen gaat de schuld meestal naar vak 3.

Als je een rekening-courantverhouding hebt met je bedrijf met fluctuerende debet- en creditsaldi, hoef je geen rente aan te geven als het saldo op deze rekening-courant niet hoger is dan € 17.500 en op geen enkel moment in het jaar onder de -€ 17.500 is gedaald. Ook dan hoef je geen rekening-courantschuld op te geven in box 3.

Let op:

 • Belastingdienst richt zich vooral op digitale communicatie. Activeer uw online account op nlom toegang te krijgen tot je berichten. Om deze service te gebruiken moet je eerst een DigiD.
 • Na het indienen van een belastingaangifte ontvang je een voorlopige aanslag (voorlopige aanslag)van de belastingdienst. De voorlopige aanslag duurt tussen de 6 en 12 weken na het indienen van de aangifte. De voorlopige aanslag is slechts een schatting.

Nadat de belastingdienst je aangifte heeft gecontroleerd, ontvang je een definitieve aanslag (definitieve aanslag) samen met de betalings- of restitutiegegevens.

Het is ook belangrijk om de extra informatiefunctie van elk gegevensinvoerveld te raadplegen, gemarkeerd door een vraagteken in een geel vierkant.

Referenties:

https://www.abnamro.nl/en/personal/themes/tax-return/index.html

https://www.expatica.com/nl/finance/taxes/doing-your-income-tax-return-in-the-netherlands-102528/#advice

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/belastingaangifte/

Auteur: Cristina Vrîncianu

Wat is jouw reactie?
0Gaaf0Upset0Liefde0Lol

Reactie toevoegen

naar boven
nl_NL